The Inteligente Publishing Inc.

,

HINIRANG: Wika at Panitikang Filipino sa Makabagong Panahon 10

By: Rowena C. Largo, Ed.D., Mae Ann E. Quingco, Ed.D., Trina Marie A. Catipay, DA, Lita A. Bacalla, DA,
Catalina M. Canasa, MA Ed., at Elsie T. Alvarado, DA
ISBN: 978-621-8062-61-0

Ang mga aklat na ito ng HINIRANG: Wika at Panitikang Filipino sa Makabagong Panahon para sa mga mag-aaral na nasa Baitang 7 hanggang 10 ay mahusay na nilikha ng mga nagpakabihasa sa wikang Filipino upang maging instrumento sa pagbabahagi ng makulay na wika at panitikan ng Pilipinas. Ito ay naglalaman ng mga makabagong pagtatalakay at pagsasanay na may kaugnayan sa wika at panitikang Filipino.