The Inteligente Publishing, Inc.

,

BANAAG: PAGPAPAUNLAD NG KAALAMAN SA WIKA AT PANITIKANG FILIPINO 3

By: Danilo M. Aquino, Jr.
ISBN: 978-621-8062-89-4
eISBN: 978-621-8062-90-0

Ang seryeng BANAAG: Pagpapaunlad ng Kaalaman sa Wika at Panitikang Filipino ay masusing binuo upang makatugon sa mga pangangailangan ng K to 12 Basic Education Curriculum. Naglalayon itong maging kapaki-pakinabang na instrumento sa paghubog ng sa isang matalinong mamamayan ng Pilipinas. Ang serye ay naglalaman ng iba’t ibang makabagong pamamaraan ng pagtatalakay at pagsasanay na may kaugnayan sa wika at gramatikang Filipino na tiyak makapagpayayaman ng komprehensibong pagbabasa, pagsusulat, pakikinig, pagbigkas o pagsasalita, at pagbabaybay ng mga mag-aaral.